Spis zawartości:

t10


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 10: Mieszczanie, wasale, zakonnicy

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2004.

Wstęp (Błażej Śliwiński); Ambroży Bogucki – Jeszcze o nazwach rycerstwa w źródłach polskich; Bożena Czwojdrak – Młodowiccy herbu Działosza. Przyczynek do dziejów szlachty w ziemi przemyskiej w XV w.;  Wiesław Długokęcki – Kaplica i wikaria Najświętszej Marii Panny na Bramie Przewozowej w Malborku w średniowieczu;  Gerard Kucharski – Kujawy po śmierci księcia Kazimierza Konradowica. Wydarzenia z lat 1269–1271;  Maciej Maciejowski – Droga Jana Romki do biskupstwa wrocławskiego;  Beata Możejko – Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. Zapisy testamentowe z II połowy XV w. (na podstawie księgi ławniczej);  Marek Radoch – Tabliczki wotywne wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego Konrada i Ulryka von Jungingen dla kościołów w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409);  Edward Rymar – Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego rodu kupiecko-bankierskiego Loitzów;  Marek Smoliński – Kalatrawensi w Tymawie na Pomorzu Gdańskim. Idea sprowadzenia zakonu nad Morze Bałtyckie;  Jerzy Sperka – Rządy namiestnicze Władysława Opolczyka w Królestwie Polskim (1377/1378); Błażej Śliwiński – Układ księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II z margrabiami brandenburskimi w Choszcznie w 1269 r. Powrót problemu; Józef Śliwiński – Pieniężne zapomogi dla pogorzelców w państwie krzyżackim w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409); Agnieszka Teterycz-Puzio – Status dzielnicy mazowieckiej w świetle źródeł narracyjnych; Dariusz Wybranowski – Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena (1251–1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w. Część 2 (1275–1280); Tomasz Jurek – Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 r. Zapoznany dokument; Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski  – Dwa dokumenty do genealogii pomorskiej rodziny Ściborowiców; Janusz Trupinda – Nieznane wypisy źródłowe Bernharda Schmida dotyczące pieczęci krzyżackich z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku; Joachim Zdrenka – Święty Teobald pomocnikiem w potrzebie mieszkańców Pomorza i Prus w średniowieczu; Tomasz Czarnecki – Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (3); Adam Krawiec – Uwagi na temat pewnych uwag; Edmund Kizik – O źródłach i metodzie badań nad seksualnością w Polsce XIV–XVI w. Odpowiedź Adamowi Krawcowi; Edward Rymar  – Wyprawy pruskie margrabiego brandenburskiego Ottona III, zwłaszcza dwie z 1266 r.; Arkadiusz Bugaj – Jedna czy dwie wyprawy margrabiego brandenburskiego Ottona III do Prus w 1266 r.?


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.