Spis zawartości:


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 19, 

pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Warszawa 2015.

Wstęp

Skróty źródeł, publikacji, serii wydawniczych

ARTYKUŁY
Grzegorz Białuński — Uwagi o karierze Prusów w państwie krzyżackim
Bogdan Burliga — Splendor łowów z ptakami drapieżnymi: retoryka Przedmowy do Sztuki sokolnictwa (De arte venandi
cum avibus) cesarza Fryderyka II Hohenstaufa
Loïc Chollet — Les Voyages en Prusse vus de France: la perception de la croisade contre la Lituanie dans quelques sources francophones (fi n XIVe–début XVe siècle)
Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak — Gestures and forms of oath swearing on the consecrated Host in Christian Europe in the Late Middle Ages
Wojciech Kozłowski — Theorizing Late Medieval Politics. Report from the Field
Alicja Mutrynowska — Społeczno-gospodarcze powiązania przedstawicieli rycerstwa ziemi chełmińskiej w XIII w.
Edward Rymar — Termin i okoliczności utraty i rezygnacji księstwa pomorskiego z ziem barnimskiej, teltowskiej i południowej ziemi wkrzańskiej (1180–1230)
Błażej Śliwiński — O charakterze zjazdu gąsawskiego i rzekomo mającej tam miejsce bitwie
Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak — Zamek krzyżacki w Elblągu. Topografi a i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych
Łukasz Włodarski — Dwór i najbliższe otoczenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik (1342–1374)
Dariusz Wróbel — Uczestnictwo poddanych Władysława Jagiełły w procesach polubownych z Zakonem Krzyżackim w latach 1412–1414
ŹRÓDŁA
Łukasz Grochowski — Dokument Kazimierza Jagiellończyka dotyczący dworu i młyna w Zajączkowie z 2 VIII 1476 r.
Rafał Kubicki — Wybrane źródła do dziejów szpitala św. Elżbiety w Gdańsku — nadania krzyżackie z lat 1399–1448
Marcin Sumowski — Trzy dokumenty do badań nad mobilnością kleru niższego w Prusach z pierwszej połowy XV w.
Sobiesław Szybkowski — Kredytywa możnych polskich dla posłów do wielkiego mistrza Pawła Rusdorfa z 31 VII 1434 r. Z badań nad okresem rządów opiekuńczych w Królestwie Polskim w latach 1434–1438


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.