Spis zawartości:

t2


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 2: Polska, Prusy Ruś. Rozprawy ofiarowane 

prof. zw. dr hab. Janowi Powierskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1995.

Wstęp (B. Śliwiński);  Bibliografia publikacji prof. dr hab. Jana Powierskiego za lata 1965–1994 (D. Dekański, B. Śliwiński);  K. Bruski, „Kossengelt” wśród ciężarów prawa polskiegow komturstwie gdańskim w XIV I XV wieku;  M. Cetwiński, Wachlarzyk św. Jadwigi;  D. Dekański, Z najnowszych badań nad męskimi organizacjami zakonnymi Pomorza Gdańskiego okresu średniowiecza;  W. Długokęcki, Południowo-zachodnia granica komornictwa olsztyńskiego w I połowie XV wieku;  Z. Guldon, Handel Polski z Mołdawią, Nowoserbią i Chersoniem w końcu XVIII wieku;  J. Gzella, Związki rodzinne małopolskiej elity władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego jako czynnik awansu;  J. Hauziński, Templariusze w Małopolsce – legenda czy rzeczywistość?;  K. Jasiński, Projekt habsbursko-piastowskiego małżeństwa z początku lat dwudziestych XIV wieku. (Narzeczeństwo Kazimierza Wielkiego z Anną Habsburżanką);  F. Kiryk, Przyczynek do historii Włochów w Krakowie; B. Możejko, System przyjmowania ogólnej nazwy – nomen genealogiae – na przykładzie rodu Świnków;  J. Pakulski, W sprawie przynależności rodowej średniowiecznych dziedziców Trągla;  D. Pandowska, O nazwie Selencji raz jeszcze;  B. Popielas-Szultka, Rozwój wielkiej własności ziemskiej cysterek koszalińskich od XIV do początków XVI wieku;  A. Rodziewicz, O dacie elekcji Jana Muskaty na biskupstwo krakowskie;  E. Rymar, Międzynarodowy kontekst genezy przywileju raweńskiego w sprawie lenna pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli arcybiskupstwa magdeburskiego;  F. Sikora, Grzymałowie z Businy w służbie Władysława Jagiełły;  S. Szybkowski, Gniewosz z Dalewic i Elżbieta Warszówna. Szkic z życia małopolskiej elity I połowy XV wieku;  A. Szymczakowa, Jeńcy sieradzcy spod Chojnic w 1454 roku;  J. Szymczak, Z otwartą przyłbicą. Wojskowa i kulturowa rola hełmu w średniowieczu;  B. Śliwiński, W sprawie elekcji Władysława Łokietka na księcia Pomorza Gdańskiego w lutym/marcu 1296 roku;  J. Tęgowski, Małżeństwo Tomka z Węgleszyna z Anną Świnkówną;  S. M. Zajączkowski, Uwagi nad dziejami miasta Żychlina (do lat siedemdziesiątych XVI wieku);  J. Zdrenka, Materiały do historii (Święców)-Puttkamrów w XIV wieku.

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.