Spis zawartości:

t8


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 8: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2002.

Wstęp (B. Śliwiński) – A. Bugaj, Datacja przekazów Piotra z Dusburga o wojnie krzyżacko-pomorskiej z 1266 r.;  K. Ginter, Problem drużyny wczesnośredniowiecznej w Polsce;  M. Maciejowski, Czy Jan Muskata był denuncjatorem biskupa krakowskiego Prokopa przed królem Wacławem II?;  T. Nowak, Kopia rycerska Stefana Puczka z Nędzarzewa;  E. Rymar, Gütersbergowie. Szczeciński rajca – mordercą polskiego króla? Początki kariery rodu;  M. Smoliński, Contra Sarracenorum bellicerent czy pauperibus et infirmis impenderent. Obraz działalności joannitów w Ziemi Św. propagowany w Polsce i krajach ościennych na podstawie dokumentów z XII i XIII w.;  S. Szybkowski, Kariera Jana Mikołajewica i Jana Janowica Kościeleckich. Starostwa bydgoskie, świeckie i dobrzyńskie w końcu XV w.;  B. Śliwiński, Zerwanie Świętopełka gdańskiego z księciem krakowskim Leszkiem Białym. Na drodze do Gąsawy;  J. Śliwiński, Kilka uwag do kontaktów opactwa pelplińskiego z Zakonem Krzyżackim za rządów Konrada i Ulryka von Jungongen (1393–1410) ;  A. Szweda, Z Małopolski na Krajnę.Dzieje życia Mikołaja Litwosa Kazanowskiego;  D. Wybranowski, Działalność rycerstwa biskupów kamieńskich za rządów Henryka von Wachholtza w świetle dokumentów z lat 1300–1317;  G. Kucharski, Dokument księcia Kazimierza Konradowica dla Zakonu Krzyżackiego z 6 I 1233 r.;  B. Możejko, Lista strat poniesionych przez szypra Bernarda Roka z 1469 r.;  T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni (1253–1457). Regesty i teksty źródłowe;  S. Szybkowski, Dokument wielkiego księcia Witolda dla młynarza łuckiego Piotra Luby z 31 I 1429 r.;  J. Zdrenka, Średniowieczne gdańskie księgi miejskie nie w pełni wykorzystanym źródłem do dziejów miasta XIV–XV w.;  A. Bogucki, O pochodzeniu terminu „szlachta”;  T. Czarnecki, Uwagi o pochodzeniu terminu „szlachta” (1);  E. Kizik, Uwagi o źródłach do dziejów miłości w Polsce średniowiecznej. Przy okazji lektury pracy Adama Krawca, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, ss. 280;  M. Smoliński, W obronie hipotezy o czesko-morawskim pochodzeniu joannitów polskich, szczególnie zagojskich (odpowiedź B. Klassie, Kazimierz Sprawiedliwy a joannici. Uwagi polemiczne, Studia Historyczne, t. 43, 2000, z. 1);  J. Trupinda, O ideologii krucjatowej w kronice Piotra z Dusburga. W odpowiedzi Stefanowi Kwiatkowskiemu.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.